Oznamy mesta

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje na dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, a súčasne informujú o spracovanom preventívnovýchovnom materiáli „Riziko vzniku požiaru spojené s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním komínov a dymovodov“, ktorý je prístupný pre širokú verejnosť na stránke https://www.minv.sk/?rady_doporučenia.

Galéria