Oznamy mesta

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP na rok 2022, verzia 6 a STANOVISKO č. 20/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2022, verzia 6“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR boli na webstránke MIRRI – IROP zverejnené:

1) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP na rok 2022, verzia 6.       

2) STANOVISKO č. 20/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2022, verzia 6.