Oznamy mesta

Odvolanie mimoriadnej situácie na území Mesta Banská Bystrica

Z dôvodu, že pominuli všetky okolnosti ohrozujúce život, zdravie a majetok občanov a životné prostredie, v zmysle § 15 ods. 1 písmeno j) zákona  Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvolal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko dňa 29. júna 2021 o 12:00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Banská Bystrica (mimoriadna situácia bola vyhlásená dňa 27. mája 2021).