Oznamy mesta

30.výročie založenia Mestskej polície Banská Bystrica

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Novodobá história Mestskej polície Banská Bystrica sa začala písať dňom 1. januára 1991 na základe Uznesenia druhého Mestského zastupiteľstva. Do funkcie náčelníka mestskej polície bol dňom 15. januára 1991 vymenovaný Svetozár Jašurek. Galériu náčelníkov si môžete pozrieť tu: https://www.banskabystrica.sk/…/mes…/galeria-nacelnikov/ Počiatočný počet 8. zamestnancov sa postupne i so zvyšujúcim počtom úloh navyšoval a dnes je celkový stav pracovníkov a zamestnancov mesta zaradených pre výkon práce na MsP 84. Od vzniku MsP bolo zriadené pracovisko stálej služby, ako služby s nepretržitou prevádzkou, ktoré nielen prijíma oznámenia od občanov, ale zároveň prijíma neodkladné a operatívne opatrenia v záujme dodržiavania verejného poriadku. V 90. rokoch pomáhali príslušníkom mestskej polície pri výkone služby služobné psy. Pre hliadkovú činnosť bolo územie mesta rozdelené najprv na 4 mestské obvody, v súčasnosti je v meste 16 okrskov. Od roku 1999 sa začali plniť úlohy na úseku prevencie s cieľom zníženia počtu priestupkov a trestných činov. V rámci prevencie sa vybudoval rozsiahly kamerový systém a pult centrálnej ochrany objektov. Mestská polícia má v súčasnej dobe zriadené chránené pracovisko pre operátorov kamerového systému.

Bližšie informácie sa dočítate tu: https://www.banskabystrica.sk/…/vdaka-rozsireniu…/ Činnosť mestskej polície sa v minulosti spájala aj s odťahovou službou, či riešením prevádzky parkovacích automatov. Počas celej doby existencie MsP sa postupne rozširoval a modernizoval vozový park, neustále sa vylepšuje materiálne a technické vybavenie príslušníkov mestskej polície modernizáciou výstroja, výzbroje, informačných a komunikačných systémov. Do výkonu služby sa okrem peších hliadok a motohliadok zaradila aj cyklohliadka a hliadková služba na cestných skútroch. V roku 2003 sa zjednotil vzhľad a označenie služobnej rovnošaty. Príslušníci mestskej polície s odbornou spôsobilosťou na výkon služby sa pravidelne zúčastňujú taktického a streleckého výcviku. Od roku 2010 bola pre širokú verejnosť oficiálne zriadená webová stránka a neskôr aj profil na sociálnej sieti za účelom priblíženia práce príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica. Mestská polícia ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a v plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. V meniacich sa spoločenských podmienkach mestská polícia vždy stála na strane obyvateľov mesta a jej návštevníkov, pričom v maximálne možnej miere dbala na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s dodržiavaním verejného poriadku v jeho najširšom ponímaní.

Galéria