Oznamy mesta

Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35

Dňa 04.05.2020 bol na webovej stránke MPRV SR ako RO pre IROP zverejnený:

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35.

https://www.mpsr.sk/oznam-c-2-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-s-kodom-irop-po2-sc221-2018-35/1124-67-1124-15420/