Oznamy oddelení

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností

Oddelenie
Oddelenie daní a poplatkov

Mesto Banská Bystrica upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať:

Do 31.01.2020 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

 • ktorí na území mesta Banská Bystrica v roku 2019 kúpia, predajú, darujú alebo dostanú do daru nehnuteľnosť,
 • ktorým v roku 2019 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí v roku 2019 začali užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorí začali v roku 2019 užívať nehnuteľnosť na území mesta bez kolaudačného rozhodnutia,
 • ktorým sa v roku 2019 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území mesta,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2019 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území mesta,
 • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku (na stavbu na bývanie, byt, ak ide o vlastníka nehnuteľnosti staršieho ako 62 rokov a stavbu na bývanie alebo byt užívajú na trvalé bývanie).

Do 31.01.2020 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľnosti,

 • ktorí v roku 2019 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta daň z nehnuteľností.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca). V priznaní si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane zaniká na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv.