Oznamy mesta

Zber odpadov po novom

V prvý augustový deň oficiálne odštartovala službu zberu komunálneho odpadu v našom meste spoločnosť Marius Pedersen. Nová zmluva na zber komunálnych odpadov je podpísaná na desať rokov a prináša mnohé novinky s moderným a inovatívnym prístupom.

Od prvých dní sa vývoz smetí zabezpečuje prostredníctvom 28 moderných vozidiel spĺňajúcich najnovšie emisné normy a keďže tieto vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom ich pohybu – GPS, Mesto má lepšie možnosti kontrolu výkonu zberu komunálneho odpadu. Na základe mnohých podnetov od obyvateľov mesta sme do zmluvy zahrnuli čistenie nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu v zástavbe bytových domov až štyrikrát do roka, v dôsledku čoho má poskytovateľ k dispozícii aj špecializované vozidlo na umývanie a dezinfekciu zberových nádob. Pre zabezpečenie čistoty námestia a peších zón sa budú používať nízkotonážne zberové vozidlá.

Ďalším významným krokom, ktorý nás čaká v najbližších mesiacoch bude aj výmena všetkých kontajnerov na území mesta, čo predstavuje približne 6 000 nových nádob. Všetky nádoby budú označené informačnou nálepkou a budú farebne rozlíšené podľa druhu zbieraného odpadu. Zároveň bude zabezpečené priebežné dočisťovanie stojísk nádob. Následne nás čaká jedna z najvýraznejších noviniek a to osádzanie moderného systému polopodzemných kontajnerov, ktoré by sa malo začať po vyhotovení projektovej dokumentácie a schválení potrebných dokumentov. Našou spoločnou ambíciou je, aby boli prvé stojiská vybudované v priebehu budúceho roka. Celkovo nás čaká osadenie 160 kusov polopodzemných kontajnerov, čo predstavuje približne 40 stojísk.

Vzhľadom na to, že zmena poskytovateľa služby zberu odpadov je logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov naozaj náročná zmena, v prípade že zaevidujete nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, kontaktujte oddelenie MsÚ  telefonicky na čísle 048/433 0454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk.

Nové telefónne číslo dispečingu zberovej spoločnosti a nové výdajné miesto vriec na zber odpadov

Zberová spoločnosť za účelom informovania obyvateľov a právnických a podnikateľských subjektov mesta zriadila telefonickú linku 048/418 6188, na ktorej sa môžete informovať o zbere zmesového komunálneho odpadu, triedenom zbere odpadov, zbere objemného odpadu, zbernom dvore a podobne. Taktiež informujeme o novom výdajnom mieste vriec na zber zmesového komunálneho odpadu, ktoré sa vydávajú na prevádzke spol. Marius Pedersen na Mičinskej ceste 35 (areál bývalých technických služieb mesta nad rybníkom Pod Rybou v m.č. Uhlisko – časť tzv. Srnková) v pracovných dňoch v čase od 6.00  do 14.30 hod.

 

Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii – Nakladanie s odpadmi.

Galéria