Oznamy mesta

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25.5.2019.

 

Oznámenie kandidujúcim subjektom:

každej kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu alebo koalícii politických strán a politických hnutí (d’alej len “kandidujúci subjekt”) bola v zmysle VZN 9/2017 na štyroch informačných stojanoch v hornej časti námestia SNP pred budovou Banskobystrického samosprávneho kraja pridelená rovnako vel’ká plocha, ktorá je označená číslom a názvom kandidujúceho subjektu. Výlepné plochy sú sprístupnené, pre ich využitie platia jednotlivé ustanovenia VZN 9/2017.pre voličamiestnostináhradník