Oznamy mesta

Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2017

Služby dlhodobej starostlivosti sú zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb, formou pobytových sociálnych služieb, terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Sociálne služby sú poskytované osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek, osobám odkázaným na pomoc.