Oznamy mesta

Spôsob doručovania písomností správcovi dane

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ SPRÁVCOVI DANE

1. Elektronické doručovanie písomností daňovým subjektom

Daňový subjekt (daňovník alebo platiteľ poplatku za komunálny odpad)  pre doručovanie písomností správcovi dane môže využiť elektronické služby pre doručovanie prostredníctvom portálu www.slovensko.sk , ak má zriadenú elektronickú schránku „aktívnu na doručovanie„.

Čo k tomu daňový subjekt potrebuje:

  • občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a bezpečnostný osobný kód (BOK),
  • čítačku čipových kariet,
  • nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré daňový subjekt vytvorí kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
  • nainštalované aplikácie na prihlásenie, podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet (informácie daňový subjekt nájde na stránke www.slovensko.sk  v sekcii Na stiahnutie),
  • vyplnené tlačivo (priznanie k dani, oznámenie k poplatku za komunálny odpad …), ktoré nájde daňový subjekt na stránke mesta Banská Bystrica, ktoré odošle cez stránku www.slovensko.sk  Všeobecná agenda – zvolením poskytovateľa služby Mesto Banská Bystrica.

Upozornenie:

Správca dane upozorňuje daňový subjekt, ktorý chce doručovať písomnosti (priznanie k dani, oznámenie, žiadosť …) k miestnym daniam prostredníctvom www.slovensko.sk, aby cez „všeobecnú agendu“ nezabudol pripojiť nielen vyplnené tlačivo, ktoré je zverejnené na stránke Mesta Banská Bystrica v časti „miestne dane a poplatky„, ale aj kópiu príslušných dokladov, ktoré tvoria prílohu k odosielanému tlačivu. Napr.

Pri dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný priložiť vždy vyplnenú žltú časť priznania, ktorá obsahuje informácie o daňovníkovi, sumár príloh a príslušný oddiel daňového priznania podľa potreby k priznaniu (oddiel II. alebo oddiel III. alebo oddiel IV. … alebo prílohu k zníženiu alebo oslobodeniu k dani, v ktorej daňový subjekt prehlási, že byt alebo rodinný dom mu slúži na trvalé bývanie).

Pri dani za psa je daňový subjekt povinný priložiť vyplnenú vždy vyplnenú žltú časť priznania, ktorá obsahuje informácie o daňovníkovi, sumár príloh a oddiel č. V, vrátane tlačiva „prihlásenie psa do evidencie“ alebo „odhlásenie psa z evidencie„.

Tlačivá sa nachádzajú na stránke mesta:
https://www.banskabystrica.sk/ako-vybavit/forma-agendy/obcan/
https://www.banskabystrica.sk/ako-vybavit/forma-agendy/podnikatel/

2. Doručovanie písomností daňovým subjektom e-mailom

V zmysle daňového poriadku podanie urobené daňovým subjektom elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), ak nebolo podané spôsobom podľa predchádzajúceho odseku prostredníctvom www.slovensko.sk  je potrebné doručiť správcovi dane aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania, inak sa podanie považuje za nedoručené.

3. Doručovanie písomností daňovým subjektom v písomnej forme

Daňový subjekt môže písomnosti (napr. daňových priznaní, oznámení, žiadostí …) doručiť správcovi dane osobne do podateľne Mestského úradu v Banskej Bystrici alebo prostredníctvom poštového doručovateľa na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.