Oznamy mesta

Podpora banskobystrických mestských policajtov

Organizácia
Mestská polícia

Aj príslušníci mestskej polície z Banskej Bystrice boli v pondelok 28. októbra 2019 v Bratislave spolu s ďalšími kolegami z celého Slovenska podporiť poslancov parlamentu pri hlasovaní o osobitnom sociálnom poistení príslušníkov obecnej polície.

Obecní a mestskí policajti sa dočkali takmer po 28. rokoch príspevku za prácu v obecnej polícii, ktorí má prispieť k zlepšeniu pracovnej a sociálnej situácie príslušníkov obecnej polície v preddôchodkovom veku. Vopred treba pripomenúť, že na túto dávku nebudú mať všetci nárok, pretože musia byť splnené dve základné podmienky – fyzický vek 56 rokov a 25 rokov trvajúci pracovný pomer s obcou so zaradením na výkon práce v obecnej polícii. Na túto dávku si budú prispievať všetci obecní aj mestskí policajti z vlastných výplat. Systém je založený na báze samofinancovania a to 3% z vymeriavacieho základu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Výška príspevku je 60% priemernej mzdy oprávnenej osoby. Faktom je, že platy obecných a mestských policajtov sú poddimenzované a oklieštené tabuľkovými platmi verejnej správy, závislé od rozpočtu obce či mesta. Z toho dôvodu je niekedy v mnohých prípadoch náročné obsadiť tieto pozície pre neatraktívny plat. Mladí príslušníci obecných a mestských polícií väčšinou odchádzajú k iným zložkám so sociálnymi istotami alebo na lepšie platené miesta. Príspevok sa týka len bývalých príslušníkov obecnej a mestskej polície a s jeho vyplácaním sa začne 1.1.2024.

Nárok na tento príspevok zaniká dovŕšením dôchodkového veku oprávnenej osoby, smrťou oprávnenej osoby, vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii a priznaním predčasného starobného dôchodku. Nadstavením takýchto podmienok sa okruh poberateľov dávky ešte viac zužuje. Aj napriek takto nadstaveným podmienkam je toto rozhodnutie poslancov parlamentu možné hodnotiť ako pozitívne a v prospech obecných a mestských policajtov pre ďalšie obdobie ako motivácia na výkon tohto povolania v aktívnom veku.

 

Galéria