Oznamy mesta

Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti na Vašej ulici 12. a 19. októbra 2019

           Nebezpečný odpad tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto rizika, aj túto jeseň umožní obyvateľom Banskej Bystrice, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie, odovzdať tento odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom spoločnosti DETOX s.r.o, Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať:

Autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; fotopapier, chemicky znečistené vody; pesticídy a insektícídy; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.

UPOZORNENIE: Prosíme počkať na auto spoločnosti DETOX s.r.o. a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu! Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť resp. zájsť!