Oznamy mesta

Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Jeseň je neodmysliteľne spojená s intenzívnym opadom lístia a konco sezónnymi prácami v záhrade, pri ktorých vzniká väčšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu – BRO – resp. bioodpadu. Niektorí obyvatelia sa s ním vysporiadajú vrámci svojej záhrady environmentálne najvhodnejším spôsobom  a to skompostovaním, alebo využijú jeho celoročný zber prostredníctvom 240 l nádob priamo od domu resp. BRO zavezú do zberného dvora triedených odpadov Dechcetteries v Radvani.

V prípade, že Vám v túto jeseň vzniklo v záhrade o niečo viac BRO, môžte využiť jeho zber prostredníctvom pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Mesto zaviedlo jesenný kampaňový zber BRO najmä za účelom zníženia množstva BRO ukladaného na skládke odpadov, a ako prevenciu vzniku nelegálnych skládok, ktoré vznikajú najmä v periférii mesta, za plotmi záhrad, na brehu vodných tokov a podobne. Napriek tomu, že BRO sa časom prirodzene rozloží, takéto skládky pôsobia výrazne neesteticky a  „priťahujú“ škodlivejšie odpady. Na brehu vodného toku zároveň zvyšujú riziko povodní. Z uvedeného dôvodu vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali kompostovaním na vlastnom pozemku alebo sa zapojili do jeho zberu prostredníctvom 240 l/ 660 l nádob, zberného dvora alebo ho uložili do pristavených veľkokapacitných kontajnerov podľa nasledujúceho zoznamu.

 

V termíne 18.-20.10.2019 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách     

 

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrova – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrova – ihrisko
 5. Matušku – detské ihrisko
 6. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č.35-39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Jegorovova č. 2
 12. Majerská cesta č. 21-23 k zastávke MHD
 13. Šalková – námestie
 14. Šalková – konečná MHD
 15. Senická cesta – konečná MHD
 16. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 17. Iliaš – bývalý obchod
 18. Rakytovce (veža, „separáky“)
 19. Smreková (k poslednej bytovke)
 20. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 21. Jabloňová (koniec ulice)
 22. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 23. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 24. Poľná x Malachovská (za zastávku)
 25. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom

 

 

V termíne  25.-27.10.2019 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách

 

 1. Zelená – pod oporným múrom k spodným schodom
 2. Limbová 7-17
 3. Mlynská (bývalý obchod)
 4. Skubín (otočka MHD)
 5. Suchý vrch – Zimná ul.
 6. Ľ. Ondrejova – park
 7. Hlboká (obchod)
 8. Strmá (otočka MHD)
 9. Inovecká (do zákruty na chodník)
 10. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.
 11. Jakub – kostol
 12. Jakub – ihrisko
 13. Nový svet – otočka
 14. Uľanka – bytové domy
 15. Uľanka – kostol
 16. Uľanka – začiatok
 17. Uľanka – obchod