Oznamy mesta

Jarné kolo mobilného zberu nebezpečných odpadov – 18. a 25. máj 2019

Nebezpečný odpad v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Aj túto jar preto v dňoch 18. a 25. mája, t.j. v soboty, môžete odovzdať odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom firmy DETOX s.r.o., ktorí ho profesionálne zneškodnia.

UPOZORNENIE: Mimo uvedených zastávok v harmonograme nie je vzhľadom na časový plán možné zastaviť.

Odpady s obsahom škodlivých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať sú najmä: autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové filtre; chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.

Odpady s obsahom škodlivín môžete zároveň s predložením občianskeho preukazu bezplatne odovzdať celoročne v pracovných dňoch (v pondelok až v piatok) od 7.00 do 15.30 hod.  aj na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139; tel. 048 – 47 125 11 (smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu)