Oznamy mesta

Čakajú nás zmeny v odpadovom hospodárstve

Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov. Naše mesto čaká začiatkom augusta, po 28 rokoch, náročná a rozsiahla zmena služby zberu komunálneho odpadu, ktorá však prinesie mnohé novinky.

Podstatnou zmenou v oblasti zberu komunálneho odpadu je obstaranie novej zmluvy, ktorá po dlhých rokoch prinesie moderný a inovatívny prístup. „Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Aktuálna situácia v zbere odpadov

V posledných dňoch mesto eviduje množstvo podnetov na nedostatky v zbere komunálneho odpadu. Situáciu, ktorá v uliciach mesta nastala v dôsledku technicko-personálnych výpadkov súčasného poskytovateľa služby, vnímame a intenzívne komunikujeme. Podľa dohody so súčasným poskytovateľom by malo dôjsť k náprave vzniknutého stavu do konca tohto týždňa tak, aby každé stojisko zberu komunálneho odpadu v meste bolo čisté. Taktiež pravidelne komunikujeme s novým poskytovateľom služby, aby už od prvého dňa uskutočňoval zber odpadov v stanovenom rozsahu. „Momentálne sa intenzívne pripravujeme a robíme všetko preto, aby zmena služby prebehla bez väčších problémov. Zameriavame sa najmä na náročnosť logistiky, poskytnutie novej zberovej techniky a personálne zabezpečenie služby,“ vyjadril sa zástupca spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Oliver Šujan. Spoločnosť sa v reakcii na súčasnú situáciu v meste rozhodla urýchliť nasadenie nových vozidiel pred začiatkom novej zmluvy s mestom a využije svoje kapacity z iných prevádzok s cieľom dočistiť stanovištia do konca týždňa.

Nová služba zberu komunálneho odpadu

Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu sme kládli dôraz najmä na dodanie nových nádob na zber odpadu v zástavbe bytových domov, na zber zmesového odpadu i farebných nádob na triedený zber odpadov s umiestnením informačných nálepiek, na čistotu stojísk a nádob, ktorá bude zabezpečená pravidelným dočisťovaním a takisto na úroveň požadovanej zberovej techniky. Významnou novinkou pre mesto je i plánované zavedenie nového systému zberu komunálneho odpadu, a to prostredníctvom osádzania polopodzemných kontajnerov v niektorých vybraných častiach mesta. Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, ako je napríklad zvýšenie estetickej hodnoty stojísk, zväčšenie zberovej kapacity, zníženie frekvencie zberu odpadov a pod. Kvalitu života obyvateľov mesta by malo takisto zlepšiť zabezpečenie umývania a dezinfekcie zberových nádob špecializovaným vozidlom. Ide najmä o 660-litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu v zástavbe bytových domov, ktoré by mali byť čistené niekoľkokrát za sezónu. Napokon bude mať mesto lepšie možnosti odkontrolovať aj výkon zberu komunálneho odpadu, pretože vozidlá budú osadené monitorovacím systémom ich pohybu – GPS. Výberové konanie na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi bolo úspešne ukončené a od 1. augusta 2019 by malo teda dôjsť k zmene poskytovateľa tejto služby. Vzhľadom na fakt, že nás čaká logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov náročná zmena, dovoľujeme si požiadať všetkých obyvateľov mesta, podnikateľov i zástupcov právnických subjektov o zhovievavosť a trpezlivosť. V prípade, že zaevidujete nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, môžete kontaktovať oddelenie MsÚ telefonicky na čísle 048/4330454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk. Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii – Nakladanie s odpadmi.

Základné pravidlá nakladania s odpadmi v meste

Aby nanovo nastavené podmienky boli účinné, musia byť nápomocní i občania. Opakovane problematické je vykladanie nadrozmerného odpadu mimo stanoveného termínu a umiestňovanie akéhokoľvek odpadu mimo nádob na to určených. Dôležité je preto naďalej dodržiavať stanovené harmonogramy zberu komunálnych odpadov. Len takto vieme zabezpečiť trvalú čistotu okolia nádob a verejných priestranstiev, aj napriek tomu, že zber odpadov prebieha takmer každý deň. Efektívnemu a pravidelnému zberu komunálnych odpadov mnohokrát bránia nevhodne zaparkované vozidlá pred zbernými nádobami. S tým súvisí aj zúženie profilu príjazdových ciest a blokovanie križovatiek a vjazdov. Preto opätovne žiadame vodičov, aby umožnili vývoz odpadov, ktorý pravidelne prebieha od pondelka do soboty už od skorých ranných hodín.

Dôležité je odpad nielen triediť, ale aj minimalizovať

Pri triedenom zbere sa mnohokrát stretávame s prepĺňaním zberových nádob z dôvodu ich nedostatočnej minimalizácie – stláčania obalov, najmä kartónových krabíc, nápojových PET-fliaš, plechoviek od nápojov, tzv. tetrapakov a pod. Na základe pokusu sme vysypali obsah náhodne vybraných preplnených kontajnerov na zem, dôsledne ho zminimalizovali a vrátili naspäť do nádoby.  Následne sa do nádoby zmestil všetok odpad a uvoľnila sa dokonca aj kapacita nádoby,  čo demonštrujú nasledujúce fotografie.

 

Dôsledná minimalizácia teda zefektívňuje systém zberu, šetrí finančné prostriedky a nevytvára dojem nedostatočnej zberovej kapacity nádob a s tým spojeného znečisťovania verejných priestranstiev. Zároveň stále vnímame rezervy v samotnom triedení odpadu a jeho umiestňovaní do správnych nádob, pretože sa v nich mnohokrát nachádza aj to, čo tam nepatrí. Preto je naozaj dôležité umiestňovať odpad len do príslušných farebne a textovo rozlíšených nádob. Triedenie odpadov je tak naozaj efektívne a neznevažuje sa aktivita a snaha iných.

Mnohokrát dochádza aj k jednorazovému prepĺňaniu nádob na komunálny odpad z dôvodu odpredaja alebo kúpy nehnuteľnosti, dedičstva, pozostalosti a pod. V takomto prípade je pri zväčšenom množstve odpadov potrebné využiť Mestskú zberňu odpadov v Radvani – Dechetteries, ktorá je otvorená v pracovné dni od pondelka do soboty. Zberný dvor môže bezodplatne využívať každý obyvateľ mesta na odovzdanie komunálnych odpadov ako sú papier, plasty, sklo, kovy, drevo, objemné odpady, biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou drobných stavebných odpadov (DSO). Za DSO sa hradí 0,02 eura za 1 kg odovzdaných odpadov.

Nový program odpadového hospodárstva mesta

Ďalšou dôležitou zmenou v oblasti nakladania s komunálnym odpadom je, že MsZ schválilo dňa 25. júna 2019 Program odpadového hospodárstva (ďalej POH) Mesta Banská Bystrica na roky 2016 až 2020. Vypracovaný bol v súlade so záväznou časťou POH kraja na roky 2016 – 2020 na základe cieľov a opatrení stanovených v POH Slovenskej republiky. Záväzná časť POH obsahuje predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania. Hlavným cieľom je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu  z domácností  najmenej na 50 percent hmotnosti a dosiahnuť mieru triedeného zberu komunálnych odpadov v roku 2019 na 50 percent  a v roku 2020 na 60 percent. Cieľom je do roku 2020 znížiť aj množstvo vzniku zmesového komunálneho odpadu na 17 500 ton.  V smernej časti programu informujeme o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov. Sme presvedčení, že spoločným úsilím stanovené ciele dosiahneme a posunieme sa o krok ďalej aj v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. Od dosiahnutej úrovne triedenia odpadov sa odvíja aj výška poplatku pre mesto za uloženie komunálneho odpadu na skládke.

Na záver by sme radi poďakovali súčasným dodávateľom za služby, ktoré denne počas dlhých rokov pre mesto a jeho občanov vykonávali.