Oznamy mesta

Aktuality – november 2019

27.11.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam pre prijímateľov.

 

20.11.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 04.11.2019.
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47
Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47

 

19.11.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP, 1. hodnotiace kolo, výzva OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

7.11.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2020.

 

7.11.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 06.11.2019
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

 

7.11.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 na 6. apríla 2020.

 

5.11.2019 Oznam
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať, že  stránka www.op-kzp.sk bola aktualizovaná o nasledujúci oznam: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/usmernenie-c-2-k-46-vyzve-zameranej-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/