Oznamy mesta

Aktuality apríl – máj 2019

31.5.2019 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 k 31. máju 2019.

https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_20-1/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/8102018_vyzva_opvai-mhdp2018222-20/

 

 

31.5.2019 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2018-36 k 30.05.2019

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy  IROP-PO1-SC11-2018-36

 

 

30.5.2019 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 29.05.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 29.05.2019

 

 

30.5.2019 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2019, verzia 3

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 

30.5.2019 Výzvy

OP VaI

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC), kompletné výzvy s prílohami nájdete tu:

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

 

 

24.5.2019 Informačný deň
EŠIF
dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán  v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. Pre účastníkov bude aj počas  prestávok vyčlenený priestor na diskusiu s prezentujúcimi.

Termín konania: 13. júna 2019 (štvrtok)

Miesto konania: Československej armády 26, Banská Bystrica

V prípade záujmu o účasť na Informačnom dni je možné registrovať max. 2 účastníkov za organizáciu (každého na samostatnom prihlasovacom formulári) najneskôr do  5. júna 2019  prostredníctvom elektronického formulára –  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR .  ( V prípade zvýšeného záujmu o podujatie môže byť účasť obmedzená iba na 1 osobu za organizáciu, preto prosíme v rámci formulára o uvedenie kontaktného e-mailu.)

Program

 

17.5.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov.

 

16.5.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19) https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_2_411_19/
Usmernenie č. 1 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18) https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_1_321_18/
Usmernenie č. 3 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20) https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_3_222_20/

 

15.5.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo – orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.opvai.sk/sk/aktuality/ppp_a_ich_posudzovanie_20/
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI https://www.opvai.sk/aktuality/informacia_pre_prijmatelov_bezuhonnost/

 

10.5.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

 

2.5.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7 https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_k-zabezpeceniu_pohladavky_poskytovatela/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

18.4.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO1-SC121-2018-32, ktorej predmetom je navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre územie RIÚS Prešovského kraja. http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154

 

17.4.2019 Oznam
OP VaI
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2OPLZ-PO6-SC613-2017-2 sa z dôvodu potreby zmeny podmienok poskytnutia príspevku a ich optimalizácie, ako aj vhodnejšieho nastavenia výziev uzatvárajú dňom 20. mája 2019.

 

17.4.2019 Oznam
OP LZ
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č. 1 k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 o posunutí termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 na 31.10.2019. http://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

 

15.4.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že plánuje uzavrieť:
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

 

15.4.2019 Oznam
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vydalo Usmernenie č. 4, ktorého cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 z 11 200 000 EUR (z toho 10 700 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 500 000 EUR pre viac rozvinutý región) na 11 232 086 EUR (z toho 10 700 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 532 086 EUR pre viac rozvinutý región). http://www.minedu.sk/1542019-usmernenie-c-4-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/

 

11.4.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21  htps://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_2_vyzva_21/

 

10.4.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 4.0

 

8.4.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala nasledovné usmernenia:
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020  s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Usmernenie č. 2 k dvom výzvam na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Usmernenie č. 1 k piatim výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít

 

8.4.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.

 

8.4.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_20/

 

1.4.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Vyhlásenie o veľkosti podniku – verzia 2.0
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

29.3.2019 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená:
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2019-44

 

28.3.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16