Oznamy mesta

Získajte grand Nadácie COOP Jednota

Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. Záleží nám na tom, aby ste mali možnosť aktívne sa zapájať do diania vo vašich obciach a mestách, preto zahajujeme už 8. ročník obľúbeného nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí.

Ciele programu

Naším zámerom je umožniť občanom zúčastňovať sa na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové areály a detské ihriská. Podporujeme výsadbu a udržiavanie zelene, ochranu životného prostredia, propagáciu slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov, budovanie turistických trás a cyklotrás.

Kto môže požiadať o grant

Orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a iné organizácie tvoriace zisk.

Projekt, ktorý prihlasujete prostredníctvom Žiadosti o grant, musí byť situovaný a realizovaný v obci alebo v meste, kde sa nachádza aspoň jedna predajňa COOP Jednota.

Výška finančného grantu: 6000 €

Typy podporovaných aktivít

 • Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.
 • Grilovacie altánky a prístrešky
 • Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
 • Výstavba autobusových zastávok
 • Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí
 • Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
 • Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia
 • Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
 • Podpora lokálnych športových klubov
 • Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
 • Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

Podávanie žiadostí o grant

Podávanie žiadostí o grant bude prebiehať elektronicky cez online formulár umiestnený na tejto stránke. Podanie žiadosti o grant bude prístupné počas dvoch mesiacov v termíne od 1.2.2024 do 31.3.2024. Pred spustením formulára odporúčame prečítať si dokument Obsah žiadosti o grant.

Výber postupujúcich a hlasovanie

 • Do výberu žiadateľov o grant postúpia len tie projekty, ktoré spadajú medzi vymenované podporované aktivity.
 • Projekty musia byť situované/ realizované v obci alebo meste, kde sa nachádza predajňa COOP Jednota. (Mapa obcí a miest s predajňami je zverejnená na stránke www.coop.sk.)
 • Podmienkou pre zaradenie žiadosti o grant do výberu za región je podanie minimálne 3 rôznych žiadostí o grant (3 rôznych projektov) za jednu obec/ mesto.
 • Podmienka 3 rôznych projektov spadajúcich pod jednu obec je splnená, ak projekty podá jedna organizácia, rovnako ako keď projekty podajú rôzne organizácie pôsobiace v danej obci.
 • Záverečný výber postupujúcich obcí je v kompetencii regionálnych COOP Jednôt.
 • Obyvatelia obce hlasujú za jeden z troch projektov podaných za vybranú obec v dohodnutej predajni COOP Jednota vhodením žetónov do urny.
 • Projekt musí byť zrealizovaný a výdavky preukázané najneskôr do 1 roku od podpísania Dohody o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze. 

Galéria