Oznamy mesta

Zber vytriedeného odpadu „od dverí“ domácnosti rodinných domov

V uplynulých mesiacoch bol do každej domácnosti rodinných domov na území mesta zabezpečený rozvoz 120 litrových žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov a modrých 240 l nádob na papier. V súlade s platnou legislatívou samospráva v tomto roku zavádza zber vytriedeného odpadu priamo „od dverí“ týchto domácností, a to podľa harmonogramu. Vývoz odpadu zabezpečí zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Na území mesta sa začne od 1. augusta 2023 s vývozom triedeného zberu komunálneho odpadu pre obyvateľov v individuálnej bytovej výstavbe (IBV). Ide o združený zber plastov, tetrapakov a kovov, ako aj o vývoz papiera.

Túto zmenu sme obyvateľom už viackrát avizovali rôznymi oznámeniami. Zmena vychádza z povinnosti zavedenia nulovej donáškovej vzdialenosti v individuálnej bytovej výstavbe pre vybrané komodity, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpade. S distribúciou sme začali už 15. mája tohto roka. K dnešnému dňu sme rozniesli nádoby a vrecia do 4 000 domácností v IBV na území Banskej Bystrice,“ hovorí Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen, a. s.

Počas najbližších týždňov budú postupne sťahované 1 100 litrové kontajnery na plasty, tetrapaky, kovy a papier zo stojísk v individuálnej bytovej výstavbe. Systém zberu skla zostane zachovaný. Naďalej bude realizovaný prostredníctvom zelených kontajnerov v tvare zvonu. Frekvencia vývozu pre plasty, tetrapaky a kovy je jedenkrát za štyri týždne. Realizovaný bude prostredníctvom žltých vriec. Papier bude vyvážaný jedenkrát za osem týždňov a jeho zber sa uskutoční prostredníctvom 240 litrových modrých nádob.

Vrecia a nádoby je potrebné v deň vývozu vyložiť do 6:00 h. pred svoju nehnuteľnosť na verejne prístupné miesto. V prípade väčšieho množstva kartónových obalov je možné využiť aj Zberný dvor v Radvani,“ povedal Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Vývoz triedených zložiek bude zabezpečovaný podľa aktuálneho harmonogramu v šiestich zberových oblastiach, do ktorých boli jednotlivé mestské časti zahrnuté. Uvedené sú v ňom len najhlavnejšie banskobystrické ulice. Komunálny odpad ale bude vyvážaný i zo všetkých priľahlých ulíc, tak ako aj pri vývoze biologicky rozložiteľného odpadu. Leták s harmonogramom dostanú obyvatelia IBV do poštových schránok v priebehu tohto týždňa.

V prípade otázok kontaktujte:

Marius Pedersen, a. s.

Prevádzka Banská Bystrica

Tel.: 048/418 61 88

E-mail: infobb@mariuspedersen.sk

Mesto Banská Bystrica

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Tel.: 048/433 04 54

E-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk

Galéria