Oznamy mesta

Počas akcie Za krajšie mesto 2023 bolo vyzbieraných 210 ton komunálneho odpadu

Tradičná jarná akcia zameraná na skrášľovanie a upratovanie nášho okolia Za krajšie mesto 2023  prebehla v  plnom rozsahu na prelome mesiacov marec a apríl. Tento rok zahájil akciu primátor mesta so svojim tímom na pomedzí parku Tr. SNP a Nám. slobody kde spoločne so žiakmi ZŠ Tr. SNP a ZAaRES-om dočistili priestor a ošetrila sa zeleň. Akcia je zameraná na pozimné dočistenie okolia obydlí obyvateľov, zapojili sa však aj deti a študenti škôl, dobrovoľníci či rôzne organizácie a firmy. Vďaka aktívnej účasti obyvateľov a dobrovoľníkov počas celej akcie bolo v celom meste vyvezených vyše 210 ton komunálnych odpadov o objeme 265 veľkokapacitných kontajnerov. K čistejšiemu mestu každoročne výrazne prispieva aj mestská príspevková organizácia ZAaRES, či už dennou starostlivosťou o mestskú zeleň, ale aj poskytnutím odborno-poradenskej pomoci obyvateľom.

Do akcie sa tradične zapojili aj učitelia a žiaci s rodičmi z viacerých banskobystrických škôl ako ZŠ Tr. SNP, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ Golianova, ZŠ a MŠ Š. Moysesa, ZŠ Radvanská, ZŠ Pieninská, ZŠ Moskovská a MŠ Prof. Sáru. Študenti SPŠ J.Murgaša opätovne vo veľkom počte pomohli pri čistení viacerých lokalít v meste ako okolia Urpínu,  mestského parku, Belvedera, potoku Tajovky a Verejnej knižnice M. Kováča. Študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy sa zamerali na okolie Podlavických výmoľov.

Početná komunita Radvanskej záhrady pokračovala v dočisťovaní a zveľaďovaní areálu a okolia Radvanského kaštieľa a Malachovského potoka. Kostiviarčania odstránili skládku v okolí cintorína v Kostiviarskej. Členovia Banskobystrického spolku ochranného a okrášľovacieho spoločne s  dobrovoľníkmi a Evanjelickým zborom v Radvani pokračovali v dočisťovaní a zveľaďovaní evanjelického cintorína na Okružnej ul. Nechýbal ani Vlado Bállek s rodinou a pán Martin Zeman, ktorí v tomto roku opätovne pomohli mestu pri odstraňovaní historických skládok. Tento rok odstránili skládky na Slnečných stráňach, Na Karlove, pri hrádzi v Majeri či  pri Sásovskej doline.

Pri príležitosti Dňa Zeme členky Nadácie Ekopolis naplnili okolo 35 vriec odpadu nahromadeného pri prístrešku na kopci Urpín. Členovia mestského ekocentra Malá Líška odstránili skládku nad Sásovou a spoločne s Podlavičanmi doriadili okolie Tajovky pri kostole v Podlaviciach.

Zamestnanci spoločnosti DETOX, s.r.o., v spolupráci s mestom a s pracovníkmi banskobystrických stredísk Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR i s obyvateľmi Rakytoviec, zlikvidovali historickú skládku v strmých svahoch doliny Rakytovského potoka. Ručne vyzbierali takmer štyri tony rôzneho odpadu. S pomocou techniky z nej vyťahali približne 50 pneumatík.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ale aj tým, o ktorých aktivite nemáme vedomosť, za pomoc, vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali zlepšeniu kvality životného prostredia v našom meste.

Galéria