Oznamy mesta

Oznámenie o odvolaní II. st. povodňovej aktivity

V dôsledku skončenia ohrozenia po prudkom prívalovom daždi a poklesu hladín všetkých vodných tokov na území mesta Banská Bystrica, vykonania zabezpečovacích prác po povodni a pominutia dôvodov, na základe ktorých sa vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity, a po odvolaní ktorého doteraz platil II. stupeň povodňovej aktivity, primátor mesta, ako vecne príslušný na vyhlasovanie vyšších stupňov povodňovej aktivity v súlade s § 11 ods. 11 písm. a) a § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona Národnej rady SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami z vlastného podnetu,

odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Banská Bystrica, dňom 08.06.2023 k 9.00 hod.,

 ktorý bol vyhlásený dňa 25.05.2023 pod ev. č. 117316/2023/PR-PKR.