Oznamy mesta

Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 7. a 14. október 2023

Kedy bude jesenný zber nebezpečného odpadu na vašej ulici?

Aj počas tejto jesene môžu Banskobystričania na vybraných miestach odovzdať nebezpečný odpad počas jeho mobilného zberu pracovníkmi spoločnosti DETOX s.r.o, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať patria najmä autobatérie a batérie, farby a prázdne obaly z farieb a iných nebezpečných látok, lieky, motorové a jedlé oleje či olejové filtre, chemikálie, textílie a vody znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, zásady, kyseliny, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče a iné.

Mobilný zber prebehne rozdelený v dvoch etapách, t.j. počas sobôt  7. októbra a 14. októbra 2023 v zmysle HARMONOGRAMU

Upozornenie: Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest priamo od občana mesta! Taktiež nie je možné prevziať opotrebované pneumatiky.

Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloženie občianskeho preukazu. Zároveň žiadame obyvateľov, aby boli trpezliví a na miestach zberu nevytvárali skládky, ale počkali na vozidlo v stanovenom termíne. Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť či zájsť.

Galéria