Oznamy mesta

Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 04.-05. novembra a 11.-12. novembra 2023

 

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) tvorí približne polovicu hmotnosti komunálneho odpadu, a to najmä v domácnostiach so záhradami. Vzniká napríklad pri zhrabovaní opadaného lístia či orezávaní stromov a kríkov. Aj túto jeseň budú mať obyvatelia rodinných domov možnosť využiť jeho odvoz prostredníctvom pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Cieľom sezónneho zberu je zabrániť ukladaniu bioodpadu na skládke, a tiež vzniku nelegálnych skládok. Napriek tomu, že BRO sa časom prirodzene rozloží,  skládky pôsobia neesteticky a napr. v prípade uloženia na brehu vodných tokov zvyšujú riziko povodní. Vyzývame preto obyvateľov mesta, aby BRO zo záhrad zhodnocovali výhradne kompostovaním na vlastnom pozemku. Zapojiť sa môžete aj do zberu prostredníctvom 240 l či 660 l nádob, odovzdať odpad do zberného dvora v Radvani alebo ho uložiť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú určené výhradne na jeho zber, podľa nasledovného zoznamu.

 

Termín: 04. – 05. november 2023

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrová – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrová – ihrisko
 5. Matušku – detské ihrisko
 6. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č. 35 – 39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Iliaš – bývalý obchod
 12. Rakytovce (veža, „separáky“)
 13. Smreková (k poslednej bytovke)
 14. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 15. Jabloňová (koniec ulice)
 16. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 17. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 18. Križovatka Poľná a Malachovská (za zastávku)
 19. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom
 20. Zelená – pod oporný múr
 21. Suchý vrch – križovatka medzi ulicami Zimná a Pod Suchým vrchom

 

Termín:  11. – 12. november 2023

 1. Ľ. Ondrejova – park
 2. Jegorovova č. 2
 3. Majerská cesta č. 21 – 23 k zastávke MHD
 4. Šalková – námestie
 5. Šalková – konečná MHD
 6. Senická cesta – konečná MHD
 7. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 8. križ. Senická cesta X Cementárenská
 9. Hlboká (obchod)
 10. Strmá (otočka MHD)
 11. Inovecká (do zákruty na chodník)
 12. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.
 13. Jakub – kostol
 14. Jakub – ihrisko
 15. Nový svet – otočka
 16. Uľanka – bytové domy
 17. Uľanka – kostol
 18. Uľanka – začiatok
 19. Uľanka – obchod
 20. Limbová 7 – 17
 21. Mlynská (bývalý obchod)
 22. Skubín (otočka MHD)

 

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Mestský úrad Banská Bystrica