Oznamy mesta

VÝBEROVÉ KONANIE NA NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

Organizácia
Mestská polícia

Máte riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, ako aj zodpovedný prístup k pracovným úlohám? Ak áno, hľadáme možno práve vás na pozíciu náčelníka mestskej polície.

Požadovaná je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť. Podmienkou je aj prax v riadiacej funkcii minimálne sedem rokov, ako aj aspoň sedemročná odborná prax v zložkách obecnej či štátnej polície. Ďalej znalosť právnych noriem, zbrojný preukaz a vodičský preukaz skupiny B.

A aké budú vaše úlohy? Riadiť a koordinovať činnosť mestskej polície, zabezpečovať odborný výcvik a školenie jej príslušníkov, podávať správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku verejného poriadku. Súčasne spolupracovať s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy či orgánmi ochrany životného prostredia a pod. Zodpovedať budete okrem iného aj za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov.

Ak vás pracovná pozícia zaujala, všetky podstatné informácie o výberovom konaní nájdete tu:

https://www.banskabystrica.sk/…/vyberove-konanie…/.

Ďalšie nami hľadané pracovné pozície sú zverejnené na webe mesta:

https://www.banskabystrica.sk/…/zamestnanie-v-samosprave/

 

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„Výberové konanie – Náčelník MsP – neotvárať“ v termíne do : 29.04.2022 do 12:00 h

na adresu:

Mestský úrad

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí

nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky a nedoručia v termíne všetky požadované

doklady. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Haasová

e-mail: zuzana.haasova@banskabystrica.sk