Oznamy mesta

Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 26. novembra a 3. decembra 2022

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať patria autobatérie a batérie, farby, lieky, motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, znečistené obaly, plasty, textílie a vody škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá a rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky a výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče či odpady s obsahom nebezpečných látok.

Upozornenie: Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby. V prípade potreby preto kontaktujte spoločnosť, ktorá je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oprávnená na nakladanie s azbestom. Taktiež nie je možné prevziať opotrebované pneumatiky.

Zároveň Banskobystričanov žiadame o trpezlivosť. Nevytvárajte skládky odpadu na miestach zberu! V stanovenom termíne, prosím, počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť.

Galéria