Oznamy mesta

Smogová situácia v našom meste

Mesto Banská Bystrica veľmi pozorne sleduje situáciu v ovzduší a dlhodobo spolupracuje s ostatnými organizáciami štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia. Sme tiež súčasťou tzv. Akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia. Počas zimného obdobia sa každoročne vyskytujú prekročenia prachových častíc PM10, a preto zabezpečujeme čistenie určitých spevnených plôch v dotknutých lokalitách a informujeme verejnosť o prekročení. 

Na základe informácií z Okresného úradu Banská Bystrica a Slovenského hydrometeorologického ústavu preto upozorňujeme  obyvateľov mesta, že v dňoch 22.02. – 24.02 2021 bol prekročený denný priemer koncentrácie PM10. Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydal SHMÚ ako prevádzkovateľ smogového varovného systému Oznámenie o vzniku smogovej situácie pre častice PM10 v oblasti Štefánikovo nábrežie, Banská Bystrica. Príčinou smogovej situácie sú vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv priemyslu či nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline. Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a aktuálnych koncentráciách PM10 možno nájsť na webovej stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system.

Je potrebné pripomenúť, že v meste Banská Bystrica okrem uzavretej morfológie územia, v ktorej sa meracia stanica nachádza, sú rozptyľové podmienky v týchto zimných mesiacoch často nedostatočné. Vzduch stojí, po západe slnka nastávajú hmly a nezriedka aj inverzné javy. Hlavná dopravná infraštruktúra mesta je vedená týmto územím a vysokú záťaž emisiami spôsobujú aj lokálne zdroje vykurovania. Okrem toho nemáme predstavu, ako do tejto situácie zasahujú imisie zo vzdialenejších zdrojov či globálny rozmer znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že okamžité a efektívne riešenia na zlepšenie takéhoto stavu v ovzduší neexistujú, resp. nie je možné ich zo strany mesta Banská Bystrica hneď a na požiadanie uplatniť. Myslíme tým napr. plošný zákaz spaľovania pevných palív či zákaz prejazdu automobilov v najfrekventovanejšom úseku mesta pri rieke Hron. Je však potrebné zvážiť cestovanie individuálnou automobilovou dopravou a obmedziť vetranie v čase inverzie (najmä v podvečerných hodinách) i pohyb vo vonkajšom prostredí, najmä pokiaľ ide o deti, starších či chorých ľudí.