Oznamy mesta

Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Mesto Banská Bystrica vyjadruje podporu Košiciam – mestskej časti Ťahanovce pri zbieraní podpisov v rámci „Petície za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme“.

Cieľom petície je riešiť problémy súvisiace s majetkovo-právnym stavom tzv. „nevysporiadaných“ pozemkov na celom území Slovenskej republiky. Mnohé samosprávne kraje, mestá, obce a mestské časti aj v súčasnosti bojujú s tzv. „pozemkovo-vlastníckou rozdrobenosťou“, kde časť ich území, vrátane ich stavieb a verejných priestranstiev, leží na menších parcelách, ktoré sú vo vlastníctve veľkého množstva súkromných osôb ako dôsledok procesov súvisiacich so zmenou politického režimu, štátneho zriadenia a legislatívy po roku 1989.

Takýto stav komplikuje akýkoľvek rozvoj územných samospráv, a to napr. z hľadiska stavebných konaní alebo čerpania externých finančných prostriedkov, dotácií, grantov a príspevkov z eurofondov. Samosprávy sú v dôsledku tohto stavu vystavené riziku súdnych a správnych konaní a podnetov zo strany vlastníkov pozemkov, na ktorých pozemkoch sú umiestnené pozemné komunikácie, športové a detské ihriská, cesty, chodníky, školy a škôlky, oddychové zóny, verejné priestranstvá a ďalšie zložky infraštruktúry slúžiacej verejnému záujmu. Problém s pozemkami tiež bráni komplexným riešeniam statickej a dynamickej dopravy, cyklodopravy, tvorbe a revitalizácii verejných priestranstiev či riešeniu problematiky neudržiavaných pozemkov, ktoré slúžia ako čierne skládky a útočiská pre divokú zver, ktorá ohrozuje život a zdravie obyvateľov.

Čoraz častejšie sa tiež stretávame so situáciami, kedy sa s takýmito pozemkami obchoduje bez vedomia samospráv za účelom ich následného „vydierania“. Územné samosprávy častokrát nemajú dostatok finančných ani organizačných kapacít aby tieto problémy, ktoré si sami nespôsobili, vedeli riešiť a zároveň ani legislatíva v tejto oblasti nie je dostatočná. Petíciou sa preto snažíme docieliť, aby sa v po rokoch konečne začalo konať, aby sa prijali funkčné legislatívne opatrenia, ktoré by problémy s pozemkami riešili alebo im predchádzali a aby štát vyčlenil finančné prostriedky na urovnanie týchto majetkovo-právnych vzťahov. Petíciou chceme zároveň zabrániť aj špekulatívnym a pre pôvodných vlastníkov nevýhodným výkupom. Uvedený problém je síce neviditeľný, ale má obrovský dosah na fungovanie samospráv.

Solidárnosť vo forme Vášho podpisu na petičnom hárku môžete  vyjadriť na stránke petície.sk.