Oznamy mesta

Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 06.-07. novembra a 13.-14. novembra 2021

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) tvorí približne polovicu hmotnosti komunálneho odpadu, a to najmä v domácnostiach so záhradami. Vzniká napríklad pri zhrabovaní opadaného lístia či orezávaní stromov a kríkov. Aj túto jeseň budú mať obyvatelia rodinných domov možnosť využiť jeho odvoz prostredníctvom pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Cieľom sezónneho zberu je zabrániť ukladaniu bioodpadu na skládke, a tiež vzniku nelegálnych skládok. Napriek tomu, že BRO sa časom prirodzene rozloží,  skládky pôsobia neesteticky a napr. v prípade uloženia na brehu vodných tokov zvyšujú riziko povodní. Vyzývame preto obyvateľov mesta, aby BRO zo záhrad zhodnocovali výhradne kompostovaním na vlastnom pozemku. Zapojiť sa môžete aj do zberu prostredníctvom 240 l či 660 l nádob, odovzdať odpad do zberného dvora v Radvani alebo ho uložiť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú určené výhradne na jeho zber, podľa nasledovného zoznamu.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na epidemickú situáciu žiadame o dodržanie aktuálnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19!

V termíne 06. – 07. 11. 2021 budú pristavené veľkokapacitné kontajnery v nasledujúcich lokalitách:

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrová – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrová – ihrisko
 5. Matušku – detské ihrisko
 6. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č. 35 – 39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Iliaš – bývalý obchod
 12. Rakytovce (veža, „separáky“)
 13. Smreková (k poslednej bytovke)
 14. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 15. Jabloňová (koniec ulice)
 16. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 17. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 18. Križovatka Poľná a Malachovská (za zastávku)
 19. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom
 20. Zelená – pod oporný múr
 21. Suchý vrch – križovatka medzi ulicami Zimná a Pod Suchým vrchom

 

V termíne 13. – 14. 11. 2021 budú pristavené veľkokapacitné kontajnery v nasledujúcich lokalitách:Termín:  november 2021

 1. Ľ. Ondrejova – park
 2. Jegorovova č. 2
 3. Majerská cesta č. 21 – 23 k zastávke MHD
 4. Šalková – námestie
 5. Šalková – konečná MHD
 6. Senická cesta – konečná MHD
 7. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 8. Hlboká (obchod)
 9. Strmá (otočka MHD)
 10. Inovecká (do zákruty na chodník)
 11. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.
 12. Jakub – kostol
 13. Jakub – ihrisko
 14. Nový svet – otočka
 15. Uľanka – bytové domy
 16. Uľanka – kostol
 17. Uľanka – začiatok
 18. Uľanka – obchod
 19. Limbová 7 – 17
 20. Mlynská (bývalý obchod)
 21. Skubín (otočka MHD)