Oznamy mesta

AKTUALIZÁCIA oznamu k 30.3.2020 – Zberný dvor odpadu v Radvani od 1.4.2020 znova otvorený a odklad akcie Za krajšie mesto 2020

AKTUALIZÁCIA OZNAMU – V zmysle opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 bola v období od 14.3 do 30.3. dočasne pozastavená prevádzka Zberného dvora Mesta Banská Bystrica Dechetteries – v Radvani.

Od 1. 4. 2020 je zberný dvor znovu OTVORENÝ avšak v minimálne pozmenených otváracích hodinách s nutnosťou dodržiavať prevádzkové preventívne pokyny pre návštevníkov. Pri návšteve nezabudnite požiť rukavice a ochranné rúško.

Dočasné otváracie hodiny platné od 01.04.2020 do odvolania sú nasledovné:

pondelok – piatok           od 9,00 hod. do 17,00 hod.

sobota                               od 10,00 hod do 16,00 hod

Podmienky návštevy zberného dvora sú uvedené v piktograme v prílohe.

Zároveň oznamujeme, že Mesto Banská Bystrica, tak ako každý rok v jarných mesiacoch, aj v tomto roku plánovalo uskutočniť akciu „Za krajšie mesto“, počas ktorej si občania majú možnosť zveľadiť svoje okolie.

Akcia bola naplánovaná v troch etapách: I. ETAPA – 20.03.-21.03.2020 – Fončorda, Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Suchý vrch  a Stupy, II. ETAPA – 27.03.-28.03.2020 –  Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, Podlavice a Skubín a III. ETAPA – 03.04. – 04.04.2020 Centrum, Uhlisko, Graniar, Belveder, Šalková, Senica, Kremnička, Rakytovce a Iliaš.

Oznamujeme, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa akcia v uvedených termínoch NEUSKUTOČNÍ. Ak to umožnia podmienky, akcia prebehne v náhradných termínoch, o čom Vás budeme včas informovať.

O všetkých ďalších zmenách vo veci zabezpečenia odvozu komunálneho odpadu  a aktuálnom vývoji situácie Vás budeme včas informovať. V prípade potreby resp. otázok vo veci zberu komunálnych odpadov sa informujte na separovanyzber@banskabystrica.sk .  Za pochopenie situácie vopred ďakujeme.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. oznamuje občanom a klientom opätovné OTVORENIE svojich skládok pre verejnosť, teda i Regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková, ktorá bola v období od 17. marca 2020 do 31.3.2020 otvorená iba pre zazmluvnených klientov. Sládka je teda od 1.4.2020 OTVORENÁ aj pre nezazmluvnených klientov. Tí ďalej musia splniť tieto podmienky:

1. byť vybavení ochranným rúškom a rukavicami

2. priniesť vyplnené a podpísané potvrdenie/čestné vyhlásenie

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte spol. Marius Pedersen, a.s. na : +421 48 418 61 88 alebo e-mailom bbystrica@mariuspedersen.sk