Oznamy mesta

Vodohospodári budú upravovať brehový porast Tajovského potoka

V období od 08. 12. 2020 do 23.12.2020, v čase medzi 08.00 – 15.00 hod. v pracovných dňoch bude správca vodného toku Tajovský potok: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Banská Bystrica vykonávať technicko-pestovateľský zásah na vodnom toku Tajovský potok v B. Bystrici. Zásah bude vykonaný na ľavom aj pravom brehu koryta vodného toku v r. km cca 1,500 – 1,750 na parcele KN-C 641, k.ú. Podlavice v dolnej polovici Pestovateľskej ulice.

Práce budú prebiehať s maximálnym ohľadom zachovania plynulosti  cestnej premávky v dotknutej lokalite. V závislosti na aktuálnom charaktere prác v  krátkych časových intervaloch môže dochádzať k obmedzeniu premávky, prípadne k presmerovaniu vozidiel poučenými osobami vybavenými reflexnými vestami.

V prípade tranzitu predmetný úsek jednosmernej komunikácie možno obísť po ulici Pod Stráňou resp. po Povstaleckej a Podlavickej ceste.