Oznamy mesta

Nepovolená reklama na stĺpoch verejného osvetlenia

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci mestskej polície v Banskej Bystrici zaznamenali na viacerých stĺpoch verejného osvetlenia hlavne v centrálnej mestskej zóne nepovolený reklamný polep, ktorým si niektoré firmy propagujú svoju podnikateľskú činnosť. Dotknuté firmy boli mestskou políciou vyzvané, aby sa takéhoto konania v budúcnosti zdržali, nakoľko tým dochádza k znehodnocovaniu majetku mesta.

Zároveň bude musieť byť zabezpečená náprava nežiadúceho stavu. Mestská polícia súčasne upozorňuje, že prípade nerešpektovania všeobecne záväzného nariadenia mesta o verejnom poriadku na území mesta im môže byť za takéto konanie uložená sankcia.

Znečistenie stĺpov verejného osvetlenia komerčným a reklamným polepom nežiadúcim spôsobom narúša estetický vzhľad a prostredie mesta.

Galéria