Oznamy mesta

Nakladanie s odpadmi v aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 poprosíme občanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom a zachovania pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zberovej spoločnosti, od ktorých zdravotného stavu závisí pravidelný a bezproblémový každodenný zber komunálneho odpadu:

1. neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom, minimalizujte množstvo objemného odpadu, nechajte ho dočasne doma

2. snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci

3. odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem, najmä plastové fľaše, plechovky a kartónové krabice

4. jarné upratovanie-vyhadzovanie nepotrebných vecí odložte na neskôr

5. použité rukavice, rúška a hygienický papier nehádžte do nádob na triedený zber odpadov! Informácie o tom ako naložiť s týmto rizikovým odpadom a s odpadom pokiaľ ste v karanténe/izolácii nájdete v informačnom plagáte:

Aktualizované a podrobné informácie MŽP SR nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html

V rámci opatrení pred šírením ochorenia boli od 16.3. do 20.3.2020 umyté a vydezinfikované 660 l nádoby na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Dňa 26.3.2020 sa začalo s dezinfekciou 1100 l nádob na zmesový komunálny odpad. Do 30.3.2020 bola vykonané umytie a dezinfekcia nádob v mestských častiach Radvaň, Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Zvolenská cesta a čiastočne Fončorda. Postupne sa umyjú a vydezinfikujú nádoby v celom meste.

 

Galéria