Oznamy mesta

Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 03. a 10. októbra 2020

Nebezpečný odpad tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto rizika, aj túto jeseň umožní obyvateľom Banskej Bystrice, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie, odovzdať tento odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom spoločnosti DETOX s.r.o, Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať:

Autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; fotopapier, chemicky znečistené vody; pesticídy a insektícídy; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.

Upozornenie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 žiadame každého, kto chce v uvedenom termíne využiť možnosť umiestnenia odpadu do kontajnerov, aby  dodržiaval aktuálne prijaté opatrenia.

Zároveň Banskobystričanov žiadame o trpezlivosť. Nevytvárajte skládky odpadu na miestach zberu! V stanovenom termíne, prosím, počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť.