Oznamy mesta

Harmonogramy zberu objemného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov – BRO v roku 2021

Dávame do pozornosti nové harmonogramy zberu objemného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov v roku 2021. Pri zbere objemného odpadu upozorňujeme na posun zberu v mesiaci január, kedy sa z dôvodu sviatku 1.1.2021 posúva zber o jeden týždeň v každom zberovom rajóne mesta. Zber objemného odpadu sa v roku 2021 zahajuje teda v m.č. CENTRUM, UHLISKO, SÍDLISKO, FORTNIČKA, MAJER, ŠALKOVÁ, SENICA, GRANIAR, KARLOVO, JESENSKÝ VŔŠOK, MEDENÝ HÁMOR, BELVEDER, SLNEČNÉ STRÁNE, LASKOMER, TROSKY, ul. Prof. Sáru a Horné záhrady v piatok dňa 8.1.2021.

Pri zbere biologicky rozložiteľných odpadov – BRO z domácností je významnou novinkou v roku 2021 zavedenie zberu kuchynského odpadu. Teda BRO z domácností je potrebné triediť do nádob hnedej farby nasledovne:

PATRIA SEM: kuchynský odpad ako napr. zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky pečiva a obilnín, zvyšky rastlín a kvetov, BRKO zo záhrad ako sú kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezu krovín a stromov (dĺžka max. 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.;

NEPATRIA SEM: uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.