Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – september 2020

30.9.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená ​Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47.
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-2-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2019-47/1124-67-1124-15903/

 

29.9.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 1. decembra 2020.

 

29.9.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo – právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom výzvy OPLZ-PO5-2020-4 a to konkrétne v rámci 1. hodnotiaceho kola termín uzavretia sa posúva na 10. novembra 2020 a v 2. hodnotiacom kole sa posúva termín na 11. januára 2021

  

29.9.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 1. decembra 2020.

 

23.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Usmernenie č. 2 k výzve na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_2_vyzva_25_info_o_uzatvoreni_vyzvy/

 

23.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_3_vyzva_26/

 

23.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c_2_vyzva_25_info_o_uzatvoreni_vyzvy/

 

 23.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_21_23/

  

17.9.2020 Oznam
OP II /OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

 

4.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 – v časti „Výzvy/MH SR/DOP“ a v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-6-k-vyzve-opvai-mhdp2018122-21/

  

4.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 – v časti „Výzvy/MH SR/DOP“ a v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzve-opii-mhdp2020113-23/

 

4.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, 1. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

  

4.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, 1. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

  

4.9.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola dňom 11. septembra 2020 a termínu uzavretia výzvy na 26. februára 2021 (PDF, 218 kB) zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

 

2.9.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledovné aktuality/ dokumenty:
Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, 9. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/
Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, 9. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/
Graf so stavom finančnej alokácie k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-25 k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola, t. j. k 31. 8. 2020
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/
Graf so stavom finančnej alokácie k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-26 k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola, t. j. k 31. 8. 2020
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/
Graf so stavom finančnej alokácie k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27 k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola, t. j. k 31. 8. 2020
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/