Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – október 2020

15.10.2020 Oznam
OP II/ OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  aktualitu: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozastavenie_osobnych_konzultacii_korona/

 

12.10.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP”) s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V tejto súvislosti je nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

​Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že webové sídlo IROP sa bude v prechodnom období, najneskôr do 31.12.2020, naďalej nachádzať na stránke MPRV SR – IROP

 

8.10.2020 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená ​Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58

 

 6.10.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2020: https://www.ia.gov.sk/data/files/Harmonogram_vyziev/IHV_2020/IHV_07.pdf