Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – október 2020

29.10.2020 Oznam
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP vydala  Usmernenie č. 1 k 59. výzve   (OPKZP-PO4-SC421-2019-59 ).
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/

 

29.10.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.2
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

29.10.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP zameraných  na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/29102020_vyzva_odborni_hodnotitelia_cestovny_ruch/

 

29.10.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_18_19/

 

27.10.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúcu informáciu:
Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_uzavierky_vyzva_25/
Informácia je zverejnená aj v rámci samotnej výzvy. https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

26.10.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na internetovej stránke RO pre IROP bolo zverejnené : Vyzvanie na predloženie ŽoNFP národného projektu s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-1 
Odôvodnenie zmeny vyzvania oproti zverejnenému zámeru národného projektu.
Zámer národného projektu bol schválený uznesením č. 17/2020 Monitorovacieho výboru pre IROP dňa 7. 9. 2020 per rollam. Projektový zámer je cielený na realizáciu nákupu pľúcnych ventilátorov, podporu Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych úradov,  a podporu dvoch štátnych podnikov (Špecializovaný liečebný ústav Marína š. p. a SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p. ), ktoré mali zabezpečovať doliečovanie osôb COVID-19, ktorí už nepotrebujú akútnu ústavnú zdravotnú starostlivosť. Dôležitou súčasťou projektového zámeru je zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19.
Druhá vlna koronavírusovej pandémie a aktuálna situácia si vyžiadali úpravu tohto projektového zámeru, na základe čoho došlo k vypusteniu štátnych podnikov ako oprávnených partnerov pre toto vyzvanie. Finančné prostriedky pôvodne určené pre tieto dva subjekty budú využité v rámci ostatných aktivít, hlavne pre aktivitu „D“ – Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19.
Vypustené štátne podniky budú oprávnenými žiadateľmi v rámci dopytovo orientovanej výzvy pre hospodárske subjekty s uplatnením schémy de minimis pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

 

23.10.2020 Oznam
OP II / OP VaI
Výskumná agentúra vydala Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Usmernenie sa týka vykazovania účasti  vedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií v projektoch  rôznych grantových schém/programov a jej vykazovania v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou v rámci vypĺňania pracovných výkazov.
Usmernenie je platné a  účinné odo dňa 23. októbra 2020.
USMERNENIE

 

22.10.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle:
Usmernenie k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie prijímateľov výziev:
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 – NedisKVALIFIKUJ SA
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov
https://www.minedu.sk/22102020-usmernenie-k-realizacii-aktivit-projektu-pocas-mimoriadnej-situacie-prijimatelov-vyziev-nediskvalifikuj-sa-a-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov/

 

22.10.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle:
Usmernenie k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie prijímateľov výziev:
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 – Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 – Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 – Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
https://www.minedu.sk/22102020-usmernenie-k-realizacii-aktivit-projektu-pocas-mimoriadnej-situacie-prijimatelov-vyziev-na-podporu-gramotnosti-v-zakladnej-skole-a-na-gymnaziu-a-v-ramci-vyzvy-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou/

 

20.10.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.4

 

15.10.2020 Oznam
OP II/ OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  aktualitu: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozastavenie_osobnych_konzultacii_korona/

 

12.10.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V tejto súvislosti je nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

​Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že webové sídlo IROP sa bude v prechodnom období, najneskôr do 31.12.2020, naďalej nachádzať na stránke MPRV SR – IROP

 

8.10.2020 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená ​Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58

 

 6.10.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2020: https://www.ia.gov.sk/data/files/Harmonogram_vyziev/IHV_2020/IHV_07.pdf