Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – november 2020

30.11.2020 Oznam
OPLZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Predmetom zmeny sú formálne úpravy výzvy ako aj doplnenie spôsobu preukazovania oprávnenosti realizovať projekt v dvoch a viacerých  územiach a s tým spojené predĺženie termínu uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy. http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

 

30.11.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že 30.11.2020 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené aktualizované najčastejšie kladené otázky:
FAQ – STREDNÉ ŠKOLY Catching-up Regions
FAQ – CESTY
FAQ – CYKLOTRASY
FAQ – DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

 

27.11.2020 Výzva
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať, že dňa 27. novembra 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.
Vyhlásená 27. novembra 2020
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 22. marca 2021
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17. mája 2021

 

23.11.2020 Výzva
OP LZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyzva25_usmernenie_3/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

20.11.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúcu informáciu:
Ministerstvo hospodárstva SR posúva termíny uzavretia prebiehajúcich hodnotiacich kôl výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-3.2.1-18, OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-26, OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29
https://www.opvai.sk/aktuality/posuny_terminov

 

20.11.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené​:​
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020,
Informácia o termíne uzávierky 14. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP IROP-PO2- SC211-2017-17,
Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  IROP-PO2- SC211-2017-17.

 

18.11.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.3
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

11.11.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
FAQ k výzvam 26 a 27
Aktualizovaným dotazníkom na prvotné posúdenie kľúčových podmienok výzvy
https://www.opvai.sk/aktuality/faq_dotaznik/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

 

6.11.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu (pre prioritnú os PO11 v rámci OP II)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyzvy_oh_cr/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/29102020_vyzva_odborni_hodnotitelia_cestovny_ruch/

 

6.11.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Aktualizáciu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených mikro, malými a strednými podnikmi  v rámci prioritnej osi PO11 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO12 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/aktualizacia_c4_oh_msp/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/23022017-v%C3%BDzva-na-v%C3%BDber-odborn%C3%BDch-hodnotite%C4%BEov-%C5%BEonfp-predlo%C5%BEen%C3%BDch-msp-mh-sr/

 

6.11.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.1
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/zabezpecenie_pohladavky_21/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/