Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – júl 2020

24.7.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja CK vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26) – v častiach “Dopytovo-orientované projekty” a “Aktuality”
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzvam-26-a-27/

 

24.7.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja CK vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27) – v častiach “Dopytovo-orientované projekty” a “Aktuality”
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzvam-26-a-27/

 

23.7.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 8.1
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44
Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44

  

23.7.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, 3. hodnotiace kolo https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

  

23.7.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17, 3. hodnotiace kolo https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

23.7.2020 Oznam
Kreatívne vouchre
dovoľujeme si Vám informovať, že v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku bola spustená nová výzva pre rok 2020 v rámci projektu Vytvor.me. Všetky informácie a detaily nájdete v tlačovej správe na tomto linku: https://www.siea.sk/siea-vyhlasuje-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-kreativne-vouchre-v-roku-2020/.Online registrácia a rezervácia finančných prostriedkov pre Váš projekt bude možná od 3.8.2020 v čase 12:00 – 20:00 pri konkrétnej výzve, do ktorej sa chcete zapojiť. Pevne veríme, že sa zapojíte do projektu Vytvor.me.

 

10.7.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Schému na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 4 – v časti „Dokumenty/ Schémyhttps://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

 

 10.7.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR verzia 2.0 – v časti „Metodické dokumenty MH SR“ https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 10.7.2020 Výzva
 IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60.

 

 10.7.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 1 – v časti „Dokumenty/ Schémy“
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

  

10.7.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk :
Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 2 – v časti „Dokumenty/ Schémy“
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

7.7.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledovné dokumenty a aktuality:
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-3-k-vyzve-opvai-mhdp2018321-18/
Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-4-k-vyzve-opvai-mh-dp-2018-411-19/
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28)
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzvam-opii-mh-dp-2020-95-28-a-opii-mh-dp-2020-103-29/
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzvam-opii-mh-dp-2020-95-28-a-opii-mh-dp-2020-103-29/

 

6.7.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja  
Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.3

 

3.7.2020 Semináre
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 – v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-26-1472020-snina/
Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 – v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-c-27-1372020-lucenec/

 

3.7.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 1 – v časti „Dokumenty/ Schémy“
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/
Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 2 – v časti „Dokumenty/ Schémy“
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

3.7.2020 Semináre
OP KŽP
Semináre o nových obchodných modeloch pre dizajnérov a marketérov: užitočné rady, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť aj krízové obdobie, prinesie ďalšia séria podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov v podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Semináre pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Prvé semináre pre dizajnérov sa uskutočnia 14. júla 2020  v Humennom, 15. júla 2020 v Prešove a 28. júla v Bratislave. Postupne budú pribúdať termíny podujatí aj v ďalších mestách Slovenska. Podujatia sú určené predovšetkým pre podnikateľov z oblasti dizajnu a marketingu, no zúčastniť sa ich môžu aj kreatívci venujúci sa architektúre alebo programovaniu. Vstup na podujatia je bezplatný. V prípade záujmu o účasť je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke projektu www.vytvor.me v časti Podujatia, kde je zverejnená Žiadosť o účasť aj s povinnými prílohami. Podrobnejšie informácie je možné získať v konzultačných centrách projektu prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využiť služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry. Viac informácii nájdete na www.vytvor.me.

 

2.7.2020 Oznam
OP ĽZ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici zorganizovali dňa 2. júla 2020 informačný seminár s názvom „Terénna opatrovateľská služba od A do Z“ k Národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Účastníkom bol prezentovaný prierez všetkých podstatných informácií a súvislostí, spojených s terénnou formou opatrovateľskej služby: od procesu registrácie cez realizáciu v súlade so zákonom o sociálnych službách až po význam rozvoja a podpory terénnej opatrovateľskej služby v obciach. Seminár sa konal v Banskej Bystrici v Robotníckom dome.

 

1.7.2020 Oznam
OP II
Výskumná agentúra  (operačný program Integrovaná infraštruktúra – OP II) si Vás dovoľuje informovať, že od 01.07.2020 je v platnosti nový Manuál pre informovanie a komunikáciu OP II verzia 2.1. Celé znenie dokumentu, dizajn manuál a tiež logá OPII spolu s EU a odkazom na Európsky fond regionálneho rozvoja nájdete TU.
Hlavné zmeny v Manuáli súvisia so vznikom nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré preberá práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu od 1.7.2020.