Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – december 2020

18.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Informáciu o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP
https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyzvy_22/

 

18.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
MŠVVaŠ SR ako SO pre OPII zverejnilo aktualizovaný vzor Zmluvy o NFP a vydalo Usmernenie č. 1 účinné od 18.12.2020 k výzvam
Výzva na predkladanie ŽoNFP OPII-VA/DP/2020/9.2-01)
Výzva na predkladanie ŽoNFP OPII-VA/DP/2020/9.4-01

 

18.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
MŠVVaŠ SR ako SO pre OPII zverejnilo Schému štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19 v znení Dodatku č.1  spolu s Rozhodnutím EK k Dodatku č. 1. Schéma je dostupná na https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

18.12.2020 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 4.2, ktorej súčasťou je Prehľad kontrol verejných obstarávaní vykonávaných v zmysle príručky pre vo verzia 4.2 od 21. decembra 2020 v rámci IROP

 

17.12.2020 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2020-44
Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44​,Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44,

  

17.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
Dôležitá informácia: pozastavenie informačnej linky OPII v gescii MH SR
https://www.opvai.sk/aktuality/pozastavenie_infolinky/
Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných  podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2
Schéma na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov v znení dodatku č. 3
Schéma na podporu kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 5
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

  

16.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c4_vyzva25/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

16.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c4_vyzva26_a_vyzva27/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

 

16.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27)
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c4_vyzva26_a_vyzva27/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

 

 10.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č.  4
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 5
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

  

10.12.2020 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni  s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-63.

 

2.12.2020 Výzva
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30)
https://www.opvai.sk/aktuality/vyzva_30_spolupraca_stredne_skoly_bb_kraj/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

Vzor – Informácia týkajúca sa financovania projektu
https://www.opvai.sk/dokumenty/vzorove_dokumenty_nfp/

Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

2.12.2020 Oznam
EŠIF
Chceli by sme sa na Vás obrátiť s prosbou o spoluprácu. Úrad vlády SR prostredníctvom odboru informovanosti a publicity pripravuje „Platformu google maps – mapu úspešne zrealizovaných projektov“, v rámci ktorej chce zviditeľniť úspešné a zaujímavé projekty programového obdobia 2014-2020, financované z EŠIF a v spolupráci s nami hľadajú  zaujímavé projekty v našom regióne – BBSK. Ak pokladáte Váš projekt alebo akýkoľvek projekt vo Vašom okolí za zaujímavý  a to nielen investičný (prijímateľom môže byť napr. firma alebo iná organizácia vo vašej obci) a chceli by ste sa aj takouto formou zviditeľniť, dajte nám o ňom vedieť. Informácie, ktoré potrebujeme sú jednoduché – názov projektu, kód v ITMS, operačný program a miesto realizácie. V prípade, že disponujete aj fotografiou, budeme radi, ak ju pripojíte. Avšak stačí aj, ak nám obratom mailom zašlete link na zverejnené informácie o projekte na web stránke. Najatraktívnejšie projekty sa stanú súčasťou mapy úspešne zrealizovaných projektov, čím prispejú k zviditeľneniu aj Vášho regiónu. V prípade, že bude vybraný práve Vami navrhnutý projekt, budete zo strany spracovateľa prijímateľ kontaktovaný.

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021, verzia 1
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 5
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Schému na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 3
Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 2
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie4_vyzva18_usmernenie5_vyzva19/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie4_vyzva18_usmernenie5_vyzva19/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28)
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie3_vyzva28_usmernenie3_vyzva29/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk 
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie3_vyzva28_usmernenie3_vyzva29/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

 

2.12.2020 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.