Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – apríl 2020

28.4.2020 Seminár
OP II
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/9.5-28) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/10.3-29).
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky, sa informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.
Termín konania:  30. apríla 2020 o 9:30 hod.
Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude zverejnený cca pol hodinu pred začiatkom seminára na webovom sídle www.opvai.sk

 

28.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:
Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

  

28.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020;
Informácia o termíne uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2- SC211-2017-17;
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO2- SC211-2017-17;

  

27.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvuIROP-PO1-SC11-2019-44, k 17.04.2020;

  

27.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44, k 17.04.2020;

 

24.4.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania

  

21.4.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa z dôvodu predpokladaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 22. mája 2020.

  

21.4.2020 Výzva
OP ĽZ
Radi by sme Vás informovali, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je naplánovaný na 1. júna 2020 a k uzavretiu 2. hodnotiaceho kola dôjde 17. júla 2020.

 

17.4.2020 Oznam
OP ĽZ
nadácia Eurofund pripravila elektronický prieskum pre obyvateľov členských krajín EÚ na tému Život, práca a pandémia COVID-19. Prieskum je dostupný aj v slovenskom jazyku.
Pandémia COVID-19 má ďalekosiahly vplyv na kvalitu života a prácu ľudí. Cieľom tohto prieskumu, ktorý vám nezaberie viac ako 10 minút, je zaznamenať najaktuálnejšie zmeny a ich účinok. Na prieskume sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov. Účasť na prieskume je v plnej miere dobrovoľná. Všetky odpovede sa zhromažďujú anonymne. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa tohto prieskumu, použite odkaz na webové sídlo: http://eurofound.link/survey003.

 

14.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom: IROP-PO2-SC223-2019-47​
https://www.mpsr.sk/oznam-c-2-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-s-kodom-irop-po2-sc223-2019-47/1124-67-1124-15314/

 

14.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 5 o uzavretí výzvy s kódom: IROP-PO4-SC431-2017-16.
https://www.mpsr.sk/oznam-c-5-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-enviromentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-prostrednictvom-budovania-prvkov-zelenej-infrastruktury-a-adaptaciou-urbanizova/1124-67-1124-15315/

 

7.4.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
Usmernenia k výzvam 21, 23, 25, 26, 27
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenia_vyzvy_21_23_25_26_27/
Informácia o zrušení výzvy 24
https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyzvy_24/
Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty – FLPG v znení Dodatku č. 2
Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL v znení Dodatku č. 2
Schéma štátnej pomoci – Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky (Seed and Start up Capital) v znení Dodatku č. 2
Schéma pomoci de minimis Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (CRAIG)
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

3.4.2020 Oznam
             OP ĽZ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že nateraz neplánuje vyhlásiť ďalší termín uzávierky hodnotiacich kôl pre tieto výzvy:
Výzva „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 27.03.2020 (termín je posunutý na 27.4.2020)
Výzva „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 17.04.2020
Výzva „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ – OPLZ-
PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 6: 06.04.2020
Výzva „Vysoká škola pre prax“ – OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4 bol: 30.03.2020

 

1.4.2020 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 8. júna 2020. Všetky potrebné informácie k zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy nájdete v priloženom linku, alebo nás môžete kontaktovať mailom na metodika.imrk@minv.sk, alebo na telefónnom čísle 02/509 45 112, 116, 110

 

1.4.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že  v záujme minimalizácie negatívnych dopadov vyplývajúcich zo šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 a zabezpečenia, čo najplynulejšieho procesu implementácie projektov v rámci PO 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje, vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Usmernenie pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.
Usmernenie vychádza z „Usmernenia pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR“ vydaného Centrálnym koordinačným orgánom na národnej úrovni a je doplnené o aktuálne špecifické otázky týkajúce sa oprávnených výdavkov pre projekty implementované v rámci PO 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje.
Usmernenie je zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva na webovom linku: https://www.minedu.sk/30032020-usmernenie-sprostredkovatelskeho-organu-op-lz-pre-prijimatelov-v-suvislosti-so-siriacim-sa-ochorenim-covid-19-a-vyhlasenim-mimoriadnej-situacie-v-sr/

 

1.4.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúci dokument: Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti a rastu MSP grantovou formou v znení dodatku č. 3 https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

1.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach https://www.mpsr.sk/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-9-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/1197-67-1197-15280/

 

1.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.2
https://www.mpsr.sk/prirucka-pre-ziadatela-irop-verzia-3-2/1128-67-1128-15279/

 

1.4.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené​ Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP, verzia 1.0.
https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-c-13-k-vyhlaseniu-mimoriadnej-situacie-v-sr-v-suvislosti-so-znizenim-administrativnej-zataze-a-administrativnych-a-financnych-nakladov-ziadatelov-a-prijimatelov-pri-implementaci/1197-67-1197-15268/