Oznamy mesta

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota

2.stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od ( teplota vyššia ako 35 0 C) :

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,

c) dodržiavať pitný režim.

3.stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu od (teplota vyššia ako 40 0 C) :

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

b) dodržiavať pitný režim,

c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,

d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným

žiarením ( pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

 

Minimálna teplota

2.stupeň

Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu ( teplota nižšia ako – 20 0 C) . Silný mráz :

a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,

b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,

c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými

mrazmi.

3.stupeň

Minimálnej teploty vzduchu ( teplota nižšia ako – 30 0 C). Veľmi silný mráz :

a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),

b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi

(zateplenie….),

c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

 

Vietor

2.stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť ( priemerná

rýchlosť vetra vyššia ako 20 m/s alebo nárazy vetra vyššie ako 25 m/s ):

a) nezdržiavať sa na voľných plochách,

b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,

d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,

e) nepúšťať von deti,

f) zabezpečiť domáce zvieratá,

g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,

h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po

otvorených veterných plochách,

i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,

j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3.stupeň

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť

(priemerná rýchlosť vetra vyššia ako 25 m/s alebo nárazy vetra vyššie ako 35 m/s) :

a) keď nie je nutné nevychádzať z domu,

b) nezdržiavať sa na voľných plochách,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,

d) nepúšťať von deti,

e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených

veterných plochách,

f) zabezpečiť žeriavy.

 

Snehové jazyky a záveje

2.stupeň

Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov :

a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové

reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),

b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.)

pre prípad núdze.

3.stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov :

a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,

b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

 

Sneženie

2.stupeň

Silné sneženie, pri ktorom spadne viacej ako 20 cm nového snehu za 12 hod. :

a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,

b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami ( zimné pneumatiky, snehové

reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),

c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti

elektrických vedení.

3.stupeň

Mimoriadne silné sneženie, pri ktorom spadne viacej ako 30 cm nového snehu za 12 hod.:

a) obmedziť pobyt a pohyb ( i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

 

Poľadovica

2.stupeň

Intenzívna tvorba poľadovice :

a) obmedziť pobyt a pohyb ( i dopravnými prostriedkami ) v exteriéri,

b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3.stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice :

a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,

b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

 

Búrky

2. stupeň

Výskyt silných búrok spojených s prívalovými zrážkami (zrážky vyššie ako 30 mm za 1

hod. a nárazy vetra s rýchlosťou vyššou ako 25 m/s) :

a) nezdržiavať sa na voľných plochách,

b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,

c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,

d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,

e) zabezpečiť domáce zvieratá,

f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,

g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených

veterných plochách,

h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile alebo vyhľadať nižšie polohy ( pozor

na ich prípadné zatopenie),

i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,

j) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt).

3.stupeň :

Výskyt mimoriadne silných búrok, spojených s prívalovými zrážkami (zrážky vyššie ako

40 mm za 1 hod. a nárazmi vetra s rýchlosťou vyššou ako 35 m/s) :

a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,

b) nepúšťať von deti,

c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,

d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,

e) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),

f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

 

Dážď

2.stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (vyšších ako 50 mm za 12 hod.) :

V prípade kritického nedostatku času : zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na

bezpečné ( kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.

Pokiaľ máte dostatok času :

a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,

b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,

c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,

d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,

e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitú vodu na 2-3

dni,

f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,

g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,

kyseliny a pod.),

h) informovať svojich susedov,

i) pripraviť evakuáciu zvierat,

j) pripraviť si evakuačnú batožinu,

k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3.stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (vyšších ako 70 mm za 12 hod.) :

a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať

pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,

b) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),

c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,

kyseliny a pod.),

d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,

e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

 

Hmla

2.stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (menšou ako 300 m) :

Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj

cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadajte najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla

rozplynie.

3.stupeň

Výskyt mimoriadne silných hmiel (menšou ako 100 m) :

Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Aktuálne výstrahy počasia si môže každý občan pozrieť na stránke www.shmu.sk , kde sa

pravidelne denne spresňujú. Je potrebné aby obyvateľstvo pripisovalo patričnú vážnosť

vrtochom počasia a včas sa na ich účinky pripraviť. Silu účinkov pôsobenia nepriaznivého

počasia nemôžeme ovplyvniť, ale pripravenosťou na ne môžeme zmierniť ich následky.

 

 

Aktuálne výstrahy počasia si môže každý občan pozrieť na stránke www.shmu.sk , kde sa pravidelne denne spresňujú. Je potrebné aby obyvateľstvo pripisovalo patričnú vážnosť

vrtochom počasia a včas sa na ich účinky pripraviť. Silu účinkov pôsobenia nepriaznivého počasia nemôžeme ovplyvniť, ale pripravenosťou na ne môžeme zmierniť ich následky.