Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

V súlade s usmernením k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike na rok 2024, vydaným sekciou krízového riadenia, sa skúška siete sirén uskutoční dňa

14. júna 2024 o 12.00 hod.

V uvedenom termíne bude vykonaná hlasná skúška elektronických sirén PAVIAN z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.