Oznamy mesta

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V dôsledku zvýšenej koncentrácie väčších skupín migrantov na viacerých miestach mesta Banská Bystrica a predpokladaného zhoršenia počasia a ohrozenia života a zdravia týchto osôb, v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písmeno j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l á s i l

primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko dňa 10. októbra 2023  o 12:00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Banská Bystrica.