Oznamy mesta

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP na rok 2023, verzia 1 a STANOVISKO č. 38/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 1“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR boli na webstránke MIRRI SR – RO IROP zverejnené: