Oznamy mesta

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V dôsledku pretrvávajúcich a výdatných dažďových zrážok došlo k podmytiu a prepadnutiu telesa cesty vedúcej z Poľnej ulice cez miestnu komunikáciu Pod Suchým vrchom ku Chate na Suchom vrchu v Banskej Bystrici, k.ú. Radvaň. K podmytiu a prepadnutiu telesa cesty došlo v úseku cca 3,9 km od križovatky s Poľnou ulicou.

Na základe uvedených skutočností, v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písmeno j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l á s i l

primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko dňa 27. mája 2021  o 12:30 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Banská Bystrica.