Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

V súlade s usmernením k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike na rok 2021,  uskutoční sa skúška sirén dňa 12.11. 2021 v piatok o 12.00 hod.

V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN  z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.