Oznamy mesta

Preskúšanie sirén v mesiaci Január

V súlade s § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ruší hlasitú skúšku v prípade vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky.