Oznamy mesta

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2022

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb, prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2022 vykonávané v tichou skúškou nasledovných termínoch:

14. január; 11. február; 8. apríl; 13. máj; 8. júl; 12.august; 14. október a 11. november.

Aktivácia hlasitej skúšky elektronických sirén v roku 2022 bude vykonaná v termínoch:

11. marec; 10. jún; 9. september a 9. december

Skúška sa vykonáva o 12:00 hod. – stálym dvojminútovým tónom.

Informácie o preskúšaní sirén sa oznamujú v médiách, na školách, v tlači, na obci resp. meste.

Preto sa aj mesto Banská Bystrica pripája k pravidelnej informácii o skúške sirén na web stránke mesta.

V tomto prípade nie je potrebné nič vykonávať. Tu si len overíme, či v našej blízkosti sa nachádza takáto siréna, ktorá má za účel najmä informovať o možných hrozbách.

 Spôsob aktivácie sirén

Aktiváciu sirén vykoná:

 • oprávnená osoba alebo osoba ňou poverená pomocou modulu miestneho ovládania,
 • vedúci smeny na Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“),
 • stála služba na Centrálnom monitorovacom a riadiacom stredisku sekcie (ďalej len „CMRS SKR“).

Aktiváciu tichej skúšky elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou TMS na území celého kraja.

Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén v termínoch 03.2022 a 09.09.2022 vykonajú pomocou TMS a modulov miestneho ovládania:

 • mestské úrady a obecné úrady,
 • okresné úrady v sídle kraja (iba tam, kde modul miestneho ovládania nie je).

Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 06.2022 vykoná:

 • okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou RDS na území celého kraja s výnimkou autonómnych systémov,
 • autonómne systémy pomocou vlastného ovládania.

Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén 12.2022 vykoná sekcia (CMRS SKR) pomocou RDS na území celej SR.

Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú mestské úrady a obecné úrady pomocou modulu miestneho ovládania.

 

Opatrenia na informovanie obyvateľstva

 Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí:

 • sekcia – prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry SR,
 • okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov,
 • mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

 

Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

 So súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci objektového cvičenia, preberajúcich konaní novovybudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykoná, je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

Čo ak zaznie siréna v inom termíne?

Tu je potrebné rozoznávať, či ide o stály alebo kolísavý tón sirény. Oba signály sú VAROVNÉ.

Kolísavý 2-minútový tón –  Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie únikom nebezpečnej látky ( v meste Banská Bystrica ide najmä o čpavok – Zimný štadión, Banskobystrický pivovar, veľkokapacitné chladiace boxy, preprava po železnici resp. cestnej siete, chlór – plaváreň, úpravne vody, iné nebezpečné látky najmä pri preprave, veľké cestné, železničné, letecké havárie, požiare a pod.).

Stály 6-minútový tón – Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou (v našom prípade záplavy z vodných tokov Hron, Bystrica, Tajovský potok, Rudlovský potok, ale aj prívalové dažde a prietrže mračien, kedy za krátku dobu spadne na malej ploche enormne vysoké množstvo zrážok čím vznikne povodeň aj tam kde nikdy potok netiekol).

V týchto prípadoch je potrebné najmä  zachovať kľud a pokoj. Pokiaľ sa nachádzate mimo budovu, je potrebné čo najskôr sa vrátiť domov alebo vstúpiť do najbližšej budovy.

Pokiaľ ste doma:

 • uzavrite všetky okná a nevetrajte, prelepte netesnosti okien a dverí,
 • uhaste otvorený oheň a vypnite spaľovacie spotrebiče,
 • sledujte vysielanie RTVS a riaďte sa pokynmi zamestnancov Mesta Banská Bystrica, Mestskej polície Banská Bystrica, Polície Slovenskej republiky, hasičov a osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach,
 • neopúšťajte domov, v žiadnom prípade sa nesnažte vyzdvihnúť deti zo školských zariadení – o deti bude postarané,
 • telefonujte len v najnutnejších prípadoch, hlavne nezaťažujte linku integrovaného záchranného systému (číslo tiesňového volania 112),
 • postarajte sa o domáce zvieratá,
 • pripravte si evakuačnú batožinu pre prípad nutnosti vykonania krátkodobej evakuácie (evakuačná batožina má obsahovať osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod. ),
 • čakajte na ďalšie pokyny.

Signál o ukončení ohrozenia

Stály dvojminútový tón – Koniec ohrozenia – čiže okrem toho, že slúži na preskúšanie sirén, používa sa na znamenie ukončenia ohrozenia. Život sa postupne dostáva do normálnych koľají.