Oznamy mesta

Odvolanie stupňa povodňovej aktivity

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom ako vecne príslušný na vyhlasovanie vyšších stupňov povodňovej aktivity v súlade s §11 ods. 11 písmeno a) a §26 ods. 3 písmeno b) bod 1. zákona Národnej rady SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami z vlastného podnetu

odvoláva

dňa 21.05.2021 od 12:00 hod.

v súlade s §11 ods. 9 písm. b) zákona Národnej rady SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami na celom území obce

III. stupeň povodňovej aktivity

ktorý bol vyhlásený dňa 17.5.2021 číslom MPK 01/2021.

Zároveň v súlade s § 11 ods. 10 zákona Národnej rady SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity

je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity.