Oznamy mesta

Odvolanie mimoriadnej situácie na území Mesta Banská Bystrica

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a majetku, že sa v dôsledku odstávky prevádzky krematória spoločnosti  ROVAL Group, s.r.o. Nové Zámky budú postupne chladiacich zariadeniach na prevádzke Krematória Banská Bystrica hromadiť ľudské pozostatky, v zmysle § 15 ods. 1 písmeno j) zákona  Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvolal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko dňa 13. apríla 2021 o 14:00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Banská Bystrica.